• Zgon nastąpił w domu:

1. Jeżeli zgon osoby bliskiej nastąpił w domu, należy niezwłocznie wezwać lekarza opiekującego się zmarłym lub lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia aktu zgonu.

2. Po wystawieniu przez lekarza dokumentu stwierdzającego zgon osoby, należy powiadomić zakład pogrzebowy, celem przewiezienia          osoby zmarłej z domu do chłodni. W tej sytuacji mogą Państwo zatelefonować do Zakładu Pogrzebowego GDANIEC pod całodobowy numer telefonu: 91 419 04 94 , gdzie po przyjęciu zlecenia nasi pracownicy przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.

3. Po przybyciu na miejsce nasi pracownicy wyjaśnią Państwu wszystkie kwestie związane z całą organizacją pochówku. W tym celu pomagamy przy załatwieniu wszelkiej dokumentacji w odpowiednich urzędach i instytucjach.

 

 • Zgon nastąpił w szpitalu:

Po wystawieniu przez lekarza opiekującego się wcześniej zmarłym pacjentem karty zgonu, należy udać się do zakładu pogrzebowego.

Od tego momentu wszelkie rzeczy związane z organizacją pogrzebu, przejmują nasi pracownicy

 

 • Zgon nastąpił w miejscu publicznym:

1. Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w miejscu publicznym, należy niezwłocznie powiadomić lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu, niezbędną do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

2. Po wystawieniu przez lekarza dokumentu stwierdzającego zgon osoby, należy powiadomić zakład pogrzebowy, celem przewiezienia osoby zmarłej do chłodni.

W tej sytuacji mogą Państwo zatelefonować do Zakładu Pogrzebowego GDANIEC pod całodobowy numer telefonu: 91 419 04 94 , gdzie po przyjęciu zlecenia nasi pracownicy przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej.

Przybyli na miejsce pracownicy sporządzą odpowiednią dokumentację i załatwią wszelkie formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach.

 

 • Zgon nastąpił wskutek wypadku

Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku, lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacenie tego przewozu należy do zadań powiatu.

Przewoźnicy nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodziny osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok z miejsca wskazanego przez prokuratora do zakładu medycyny sądowej, gdyż są opłacani przez dany powiat.

 

 • Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu:

Karta zgonu i akt zgonu są podstawowymi dokumentami, jakie należy uzyskać po odejściu bliskiej osoby.

Dokumenty potrzebne do uzyskania aktu zgonu to :

 • karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez odpowiedni organ w zależności od miejsca śmierci osoby

 • dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),

Do wglądu: dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon, dowód osobisty współmałżonka, względnie odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.

Po rejestracji zgonu, otrzymuje się jeden, czasami dwa skrócone odpisy aktu zgonu. Za ich wystawienie nie są pobierane opłaty.

 

 • Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS:

 • akt zgonu

 • legitymacja ubezpieczonego (wydana przez ZUS/KRUS)

 • faktura za trumnę (wystawiana przez zakład pogrzebowy)

 • PESEL osoby zmarłej i członka rodziny, na którego będą wystawiane dokumenty

 

 • Gdzie wyrobić akt zgonu?

Akt zgonu wyrabia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości w której osoba zmarła. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w razie choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin.

Osobami zobowiązanymi do zawiadomienia o zaistniałej sytuacji są w kolejności:
1) małżonek lub dzieci zmarłego,
2) najbliżsi krewni lub powinowaci,
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
4) osoby, które były obecne przy śmierci lub naocznie się o niej przekonały,
5) administrator domu w którym nastąpił zgon.

Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu (na piśmie) jest zobowiązany szpital lub zakład.